Perlunya Membangun Organisasi Dakwah Islam Berskala Globe-all (Internasional)

Segala puji hanya untuk Allah SWT, sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Saw, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya. Salam untuk seluruh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul-Nya.   Alhamdulillah, Globe bola dunia semakin terasa semakin kecil, dan semuanya seolah sangat mudah di akses dengan sebuah alat modern bernama komputer, semacam Google Map dan sejenisnya. ┬áDunia seolah-olah […]


Dampak Ke-Tauhidan pada Perilaku Manusia

Tauhid (Keesaaan Tuhan) diterangkan dengan ringkas dalam ayat berikut ini : Katakanlah: “Dia-lah Allah, Yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia.” (TQS.112:1-4) Keesaan Allah adalah konsep sentral dalam aqidah Islam. Manusia yang meyakini Allah tidak akan […]